tecnoskin-derma.com - Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  Πιο είναι το δώρο σου για τα Χριστούγεννα;”.
1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
 Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «Αρριάνι Φαρμακευτική  A.E.».» (εφεξής καλουμένη ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου Instagram   https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/ (εφεξής o «Διαδικτυακός Τόπος») με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται: α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από το Παρασκευή 21/12/2018, ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη 26/12/2018, ώρα 12:00.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Θα πρέπει να συνδεθεί στην σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram  https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/ . Εκεί θα πρέπει στην ανάρτηση του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες να σχολιάσουν με ένα πιο θα ήθελαν να είναι το δώρο τους για τα Χριστούγεννα ώστε να μπουν στην κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μία φορά. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν είναι άσχετα με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση του Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη του Διοργανωτή ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.
5. Δώρα. Οι Τρεις (3) νικητές της παρούσας προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού θα λάβουν από ένα (1) LIP BOOST GLOSS  . Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Οι Τρείς (3) νικητές και ο ένας (1) επιλαχών θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/1/2019, ώρα 12:00, στα γραφεία της Διαφημιστικής και θα ανακοινωθούν την Δευτέρα  7/1/2019, σε ξεχωριστό post ανακοίνωσης. Οι αναδειχθέντες νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας. Προκειμένου o Διοργανωτής να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή των δώρων τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση των δώρων θα καταστρέφονται από τη βάση δεδομένων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή σε περίπτωση που δεν αποστείλει την ως άνω φόρμα δήλωσης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
7. Άρνηση αποδοχής Δώρου
Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση του δώρου από το νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητική ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητικής ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι καταναλωτές που θα έχουν ήδη συμμετάσχει δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητική ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητική ενέργειας ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.
9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Διοργανωτή στο site https://www.tecnoskin-derma.com/el/ Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
10. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ότι είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών.
11. Προσωπικά Δεδομένα.
Όσον αφορά στους Νικητές που θα αναδειχθούν, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα έχουν δικαίωμα να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 6 του παρόντος, για τον σκοπό διενέργειας του «Διαγωνισμού», τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του «Διαγωνισμού», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του παρόντος, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στο «Διαγωνισμό», στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο «Διαγωνισμό» και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα που θα συλλέξει για τους άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική εταιρεία και στην FIS Courier, με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή του δώρου στους Νικητές του «Διαγωνισμού». Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά από την ημερομηνία έναρξης τους διαγωνισμού και για δύο (2) εβδομάδες και μετά θα διαγραφούν.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες διαθέτουν τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή μέσω της σελίδας μας στο Instagram https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/
α) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
β) Δικαίωμα στην φορητότητα.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά του Ffaδεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Δικαίωμα στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαιτήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.
δ) Δικαίωμα στον περιορισμό διαχείρισης.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων εφόσον πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν έχουν υποστεί νόμιμη επεξεργασία.
ε) Δικαίωμα στην άρνηση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
στ) Δικαίωμα παραπόνου στην αρμόδια αρχή.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να παραπονεθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων αποφασίσει να ασκήσει τα ως άνω υπ’ αριθμ. (γ) έως (ε) δικαιώματά του κατά την διάρκεια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και στην λήψη δώρων καθώς απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής και λήψης δώρων τυγχάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/
13. Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα «tecnoskin» στο Site https://www.tecnoskin-derma.com/el/  . Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.
14. Ανωτέρα Βία. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Ανακαλύψτε την tecnoskin®

Ενυδάτωση, αντιγήρανση, καθημερινή υγιεινή, λιπαρότητα - ακμή, αντηλιακή προστασία, All in 1, προσωπική υγιεινή. Κάθε επιδερμίδα έχει τις δικές της ανάγκες και η tecnoskin® μπορεί να τις καλύψει μέσω των εξειδικευμένων σειρών της. Καθημερινή περιποίηση και φροντίδα είναι το μυστικό της υγιούς και όμορφης επιδερμίδας.

Tecnoskin FAMILY PHOTO new packs lowq

Νέο