Νέα
Όροι Διαγωνισμού  2 MYOLIFT VOLUMIZING LIP GLOSS 8/12/2023

Όροι Διαγωνισμού 2 MYOLIFT VOLUMIZING LIP GLOSS 8/12/2023

Όροι Διαγωνισμού  2 MYOLIFT VOLUMIZING LIP GLOSS
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «Αρριάνι Φαρμακευτική A.E.» με Α.Φ.Μ. 094493453 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα στην Παιανία Αττικής, Λεωφ. Λαυρίου 85 Τ.Κ 19002 (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), με την οργανωτική υποστήριξη της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 084018148 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 10-12 Τ.Κ. 15125 (περαιτέρω η «Διαφημιστική») διοργανώνει Διαγωνισμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram στη διεύθυνση https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/ Tecnoskin με την ονομασία «2 MYOLIFT VOLUMIZING LIP GLOSS INSTAGRAM CONTEST». Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των Νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι είναι αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Ιστότοπο https://www.facebook.com/Tecnoskin/
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται: α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 08/12/2023, ώρα 10:00 έως και Κυριακή 10/12/2023, ώρα 23:00.
4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: θα πρέπει να συνδεθεί στη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram https://www.instagram.com/tecnoskin_derma/, να ακολουθήσει τη σελίδα,  να κάνει like στο post και να κάνει σχόλιο κάνοντας mention μια φίλη της. Ο κάθε συμμετέχων χρήστης μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό πολλές φορές. Επιπλέον, έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν είναι άσχετα με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση του Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη του Διοργανωτή ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στον νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.
5. Δώρα. Οι τρεις (3) νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν 2 MYOLIFT VOLUMIZING LIP GLOSS της Tecnoskin. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Οι νικητές του παραπάνω δώρου θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/12/23, στα γραφεία της Διαφημιστικής και θα ανακοινωθεί σε διαφορετικό post στη σελίδα του Instagram, την ίδια ημέρα.
Διευκρινίζεται ότι: η διάρκεια συμμετοχής στην κλήρωση είναι από την Παρασκευή 08/12/2023, ώρα 10:00 έως και την Κυριακή 10/12/2023, ώρα 23:00. Ο κάθε νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox, προκειμένου o Διοργανωτής να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή των δώρων τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση των δώρων θα καταστρέφονται από τη βάση δεδομένων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
7. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Η παραλαβή του δώρου του νικητή θα πραγματοποιηθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση του δώρου από τον νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητικής ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι καταναλωτές που θα έχουν ήδη συμμετάσχει δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση του τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητικής ενέργειας ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook https://www.facebook.com/tecnoskin
.
Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
9. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ότι είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών.
10. Προσωπικά Δεδομένα. Όσον αφορά στους Νικητές που θα αναδειχθούν, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα έχουν δικαίωμα να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 6 του παρόντος, για τον σκοπό διενέργειας του «Διαγωνισμού», τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του «Διαγωνισμού», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του παρόντος, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στον «Διαγωνισμό», στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον «Διαγωνισμό» και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα που θα συλλέξει για τους άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για τη γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική εταιρεία, με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή του δώρου στους Νικητές του «Διαγωνισμού». Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά από την ημερομηνία έναρξης τους διαγωνισμού και για δύο (2) εβδομάδες και μετά θα διαγραφούν.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες διαθέτουν τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή μέσω της σελίδας Facebook https://www.facebook.com/tecnoskin
α) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
β) Δικαίωμα στη φορητότητα.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Δικαίωμα στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.
δ) Δικαίωμα στον περιορισμό διαχείρισης.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων εφόσον πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν έχουν υποστεί νόμιμη επεξεργασία.
ε) Δικαίωμα στην άρνηση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
στ) Δικαίωμα παραπόνου στην αρμόδια αρχή.
Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να παραπονεθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων αποφασίσει να ασκήσει τα ως άνω υπ’ αριθμ. (γ) έως (ε) δικαιώματά του κατά τη διάρκεια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη λήψη δώρων καθώς απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής και λήψης δώρων τυγχάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6683000, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.
12. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.